Vedtekter for Hellen og Eidsvåg skolekorps

§1 Hellen skoles musikkorps skiftet navn til Hellen og Eidsvåg skolekorps 30.08.2021. 

Hellen skoles musikkorps ble stiftet i 11.10.1954 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med  tilhørighet NMF Hordaland. Eidsvåg skolekorps ble første gang stiftet 13.12.1954, og gjenstartet  08.09.2014.  

§1.1 ORGANISASJON  

Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk  musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer  gjennom musikk- og drillkorps, heretter kalt korps.  

§1.2 Organisering av korpset  

a. Korpset er det grunnleggende organisatoriske ledd i NMF.  

b. Korpset bestemmer selv organisering og overgangsordninger mellom korps for ulike aldersgrupper  som f.eks. skolekorps, voksenkorps og generasjonskorps. Ved konkurranser gjelder NMFs  aldersbestemmelser fastsatt i konkurranse-reglementene.  

c. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og voksenkorps deles inn  etter følgende regler: 

• En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.  

• Medlem i skolekorps kan bli aspirant i voksenkorps fra 1. august det året en fyller 15 år.  Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.  

• Medlemmer til voksenkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.  d. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av regionstyret.  §2 FORMÅL  

Hellen og Eidsvåg skolekorps har som formål å fremme interessen for og utøvelse av musikk blant  medlemmene samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.  

§2.1 Oppgaver Hellen og Eidsvåg skolekorps skal:  

a. Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter  og i samspill.  

b. Arbeide for å fremføre god musikk i lokalmiljøet.  

c. Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter av forskjellig art til fremme av korpsets formål.  §3 MEDLEMSSKAP  

§3.1 Opptak av medlemmer  

a. Aspiranter, musikanter, deres foresatte og andre interesserte tas opp som medlemmer i korpset av  korpsets styre.  

b. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved  innmelding i korpset blir man automatisk medlem i NMF. 

c. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i  NMFs database.  

§3.2 Forutsetning for medlemskap  

a. Alle medlemmer plikter å følge korpsets og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.  

b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema.  Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre.  Nevnte opplysninger registreres omgående i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til  reservasjon mot registrering.  

c. Musikanter og aspiranter plikter å møte til rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn  for fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsleder varsles, om mulig i god tid på  forhånd.  

d. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan  medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.  

e. Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikk- eller drillaktiviteter må  godkjennes av styret.  

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent  

a. Korpset følger kalenderåret.  

b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent hvert halvår.  

c. Korpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i  henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke anledning til reservasjon mot  registrering.  

d. Korpsene skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets  registrerte medlemstall per 31. desember  

§3.4 Kontingent  

a. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.  

b. Kontingenten forfaller til betaling på den måten styret vedtar.  

§3.5 Utmeldinger  

Utmeldinger skal være skriftlige, og for umyndiges undertegnet av foresatte. Fratreden skal  fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset.  Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.  

§3.6 Suspensjon og eksklusjon  

a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige  vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.  

b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.  

c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.  

d. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret. 

§4 ÅRSMØTET  

§4.1 Status  

Årsmøtet er korpsets øverste myndighet. 

§ 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet  

a. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar. 

b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av korpsets medlemmer  skriftlig krever det. Innkallingen sendes ut minimum tre uker før ordinært og to uker før  ekstraordinært årsmøte.  

c. Styrets årsmelding, regnskap, plan, budsjett, valgkomiteens innstilling og andre saker til behandling  på årsmøte sendes ut en uke før årsmøtet. Revidert regnskap leveres ut på årsmøte.  

d. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må  være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer  inn i rett tid fram på årsmøtet.  

e. Årsmøtet ledes av styrets formann hvis ikke årsmøtet vedtar å velge egen møteleder. 4.3  Representasjon, rettigheter og voteringer  

a. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret. 

b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:  

• Medlemmer som har fylt 15 år.  

• Styrets medlemmer i alle saker, med unntak av stemmerett under behandling av årsmelding og  regnskap.  

c. Følgende har tale – og forslagsrett:  

Medlemmer som ikke er fylt 15 år.  

d. Følgende har talerett:  

• Representanter fra NMF  

• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.  

e. Årsmøtet er vedtaksdyktige når 1/3 av korpsets medlemmer, utenom styret, er representert.  

f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i  vedtektene.  

4.4 Årsmøtets dagsorden  

Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

a. Konstituering  

1. Åpning  

2. Navneopprop  

3. Godkjenning av innkalling 

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 

5. Valg av møteledelse  

6. Valg av referenter  

7. Valg av protokollunderskrivere  

8. Tellekorps  

b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.  

c. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer.  

d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.  

e. Valg:  

1. Styreleder for ett år.  

2. Tre til seks styremedlemmer på valg for inntil to år og 2 varamedlemmer for ett år.  3. Revisor for ett år.  

4. To medlemmer i valgkomiteen for ett år.  

Leder velges særskilt. De som velges må være minimum 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i  NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.  

§ 5 STYRET  

§5.1 Sammensetning og konstituering  

Styret består av styreleder og minimum tre styremedlemmer.  

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og  varamedlemmer.  

§5.2 Fullmakter  

a. Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.  

b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.  

c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere  korpsets ansvar og aktiviteter.  

d. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.  

§5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger  

a. Styret innkalles når styreleder eller flertallet av styrets medlemmer finner det nødvendig.  

b. I skolekorps der utøverne har tillitsvalgte møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.  c. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Møteleder avgjør ved stemmelikhet i  styret.  

d. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og  revisor dersom ønsket. Korpsets medlemmer informeres om de vedtak som er gjort. 

§5.4 Årsavslutning  

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal  revideres av revisor, valgt av årsmøtet.  

§5.5 Personalansvar  

a. Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og  arbeidsavtaler.  

b. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor  mindreårige eller utviklingshemmede.  

c. Styreleder utøver daglig personalansvar.  

§5.6 Beredskapsplan for korps 

Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset drar på turer og  deltar på arrangementer. 

§6 KOMITEER  

§6.1 Revisjon 

Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.  §6.2 Valgkomiteen  

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4 e.  

§7 UENIGHETER OG TVISTER 

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyret som  ankeinstans.  

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND  

a. Vedtak om oppløsning av korpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever  2/3 flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig.  

b. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I  perioden fram til et nytt korps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Hordaland. Denne  bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps.  

c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til NMF  Hordaland dersom nytt korps ikke er reorganisert innen 10 år.  

d. Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15.  november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til  NMFs verdier.  

§9: Dirigenter/ instruktører  

Korpsets styre engasjerer dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en av partene  ønsker det, opprettes kontrakt i henhold til Norges Musikkorps Forbunds retningslinjer. Det skal  foreligge instruks for dirigenten og for instruktørene.  

§10 VEDTEKTSENDRINGER 

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.  

IKRAFTTREDELSE  

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 30.08.2021. Tekst med uthevet skrift er korpset pliktig å ha  med i sine egne vedtekter.